Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Kategorie

Nezatříděno
Níže jsou uvedená stanoviska jednotlivých institucí k legislativní iniciativě Libereckého kraje. Jak z výše uvedeného vyplývá, připomínkovací místa zaujala k návrhu zákona víceméně negativní postoj, byť z různých důvodů. Tyto důvody lze zjednodušeně rozdělit do následujících skupin:(a) navrhovaná právní úprava povede k nehospodárnému nakládání s majetkem (Hospodářská komora);(b) navrhovaná právní úprava je nadbytečná vzhledem k...
Read More
Vláda vyjádřila na své poslední schůzi NESOUHLASNÉ stanovisko k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na změnu zákonů týkajících se převodu podílů/majetku měst a obcí na nájemníky bytů.Mezi hlavními důvody je konstatována nadbytečnost, protože dle názoru vlády již existuje dostatečná legislativní opora při odprodeji/převodu majetku obce za cenu jinou než v místě a čase obvyklou.Pokud však nebude přijata změna...
Read More
Spoluinvestorské smlouvy byly uzavírány v době, kdy vedle sebe platil občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.). Oba tyto předpisy obsahovaly ustanovení o uzavírání smluv o budoucí smlouvě. Pro případ, že jedna ze smluvních stran odmítla splnit svůj závazek a uzavřít s druhou stranou budoucí smlouvu, stanovil jak občanský, tak i...
Read More
Uveřejňujeme dopis z Ministerstva pro místní rozvoj předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Jeho obsah potvrzuje, že se MMR společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že převedení bytů na nájemce za sníženou cenu nebo bezúplatně není...
Read More
vyjádření zastupitele Martina Jirotky ke kauze v Olomouci na str.33 Olomoucké listy 08/2020Stáhnout
Read More
Velký shrnující podstatné informace a malý s odkazem na facebook a webové stránky. Děkujeme všem dobrovolníkům za přípravu, vytištění, rozdělení pro jednotlivá bytová družstva a roznos do schránek. Další šíření vítáno! leták velký A3Stáhnout leták malý A5Stáhnout
Read More
zástupce právní kanceláře najaté městem k řešení otázky převodu bytů # Liberec 28.5.2020 zastupitelstvo Mgr. Tomáš Bobek zástupce právní kanceláře najaté městem k řešení otázky převodu bytůZveřejnil(a) Tomas Stehlik dne Středa 26. srpna 2020
Read More